VPS SING-2

Bắt đầu từ
120,000 VNĐ
1 tháng

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB SSD Enterprisre
1 TB băng thông

VPS SING-4

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng

2 vCPU
4 GB RAM
30 GB SSD Enterprisre
2 TB băng thông

VPS SING-6

Bắt đầu từ
300,000 VNĐ
1 tháng

3 vCPU
6 GB RAM
40 GB SSD Enterprisre
2 TB băng thông

VPS SING-8

Bắt đầu từ
400,000 VNĐ
1 tháng

4 vCPU
8 GB RAM
50 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-12

Bắt đầu từ
700,000 VNĐ
1 tháng

6 vCPU
12 GB RAM
80 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-16

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

8 vCPU
16 GB RAM
120 GB SSD Enterprisre
3 TB băng thông

VPS SING-32

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

14 vCPU
32 GB RAM
250 GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS SING-64

Bắt đầu từ
3,600,000 VNĐ
1 tháng

20 vCPU
64 GB RAM
500 GB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

VPS SING-128

Bắt đầu từ
6,000,000 VNĐ
1 tháng

30 vCPU
128 GB RAM
1 TB SSD Enterprisre
KHÔNG GIỚI HẠN băng thông