Mọi gói đều có sẵn

Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Auto backup hàng ngày
Dùng thử 72h miễn phí
Truy cập từ xa qua VNC
Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
Cấu hình tùy chỉnh không giới hạn

High 1

Bắt đầu từ
260,000 VNĐ
1 tháng

2 x Chip INTEL GOLD 6144
4 GB Ram DDR4 ECC
50 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 2

Bắt đầu từ
390,000 VNĐ
1 tháng

3 x Chip INTEL GOLD 6144
6 GB Ram DDR4 ECC
70 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 3

Bắt đầu từ
520,000 VNĐ
1 tháng

4 x Chip INTEL GOLD 6144
8 GB Ram DDR4 ECC
100 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 4

Bắt đầu từ
780,000 VNĐ
1 tháng

6 x Chip INTEL GOLD 6144
12 GB Ram DDR4 ECC
120 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 5

Bắt đầu từ
1,040,000 VNĐ
1 tháng

8 x Chip INTEL GOLD 6144
16 GB Ram DDR4 ECC
150 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 6

Bắt đầu từ
1,400,000 VNĐ
1 tháng

10 x Chip INTEL GOLD 6144
24 GB Ram DDR4 ECC
180 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 7

Bắt đầu từ
1,660,000 VNĐ
1 tháng

12 x Chip INTEL GOLD 6144
28 GB Ram DDR4 ECC
200 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 8

Bắt đầu từ
1,920,000 VNĐ
1 tháng

14 x Chip INTEL GOLD 6144
32 GB Ram DDR4 ECC
250 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 9

Bắt đầu từ
2,180,000 VNĐ
1 tháng

16 x Chip INTEL GOLD 6144
36 GB Ram DDR4 ECC
300 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 10

Bắt đầu từ
2,640,000 VNĐ
1 tháng

18 x Chip INTEL GOLD 6144
48 GB Ram DDR4 ECC
350 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 11

Bắt đầu từ
3,000,000 VNĐ
1 tháng

20 x Chip INTEL GOLD 6144
56 GB Ram DDR4 ECC
400 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 12

Bắt đầu từ
3,560,000 VNĐ
1 tháng

22 x Chip INTEL GOLD 6144
72 GB Ram DDR4 ECC
500 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 13

Bắt đầu từ
3,920,000 VNĐ
1 tháng

24 x Chip INTEL GOLD 6144
80 GB Ram DDR4 ECC
600 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 14

Bắt đầu từ
4,640,000 VNĐ
1 tháng

28 x Chip INTEL GOLD 6144
96 GB Ram DDR4 ECC
700 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

High 15

Bắt đầu từ
5,760,000 VNĐ
1 tháng

32 x Chip INTEL GOLD 6144
128 GB Ram DDR4 ECC
1000 GB SSD Raid 10
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro