VPS US-2

Bắt đầu từ
120,000 VNĐ
1 tháng

1 vCPU
2GB RAM
20GB SSD Enterprisre
2TB băng thông

VPS US-4

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng

2 vCPU
4GB RAM
30GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS US-6

Bắt đầu từ
300,000 VNĐ
1 tháng

3 vCPU
6GB RAM
40GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS US-8

Bắt đầu từ
400,000 VNĐ
1 tháng

4 vCPU
8GB RAM
50GB SSD Enterprisre
3TB băng thông

VPS US-12

Bắt đầu từ
700,000 VNĐ
1 tháng

6 vCPU
12GB RAM
80GB SSD Enterprisre
10TB băng thông

VPS US-16

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

8 vCPU
16GB RAM
120GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS US-32

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

14 vCPU
32GB RAM
250GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS US-64

Bắt đầu từ
3,600,000 VNĐ
1 tháng

20 vCPU
64GB RAM
500GB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông

VPS US-128

Bắt đầu từ
6,000,000 VNĐ
1 tháng

30 vCPU
128GB RAM
1TB SSD Enterprisre
Không giới hạn băng thông