HDD 1

Bắt đầu từ
120,000 VNĐ
1 tháng

1 x CPU Intel Xeon
1 GB Ram DDR4 ECC
200 GB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 2

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng

2 x CPU Intel Xeon
2GB Ram DDR4 ECC
400 GB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 3

Bắt đầu từ
350,000 VNĐ
1 tháng

2 x CPU Intel Xeon
4GB Ram DDR4 ECC
800 GB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 4

Bắt đầu từ
600,000 VNĐ
1 tháng

2 x CPU Intel Xeon
4GB Ram DDR4 ECC
1.6 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 5

Bắt đầu từ
800,000 VNĐ
1 tháng

3 x CPU Intel Xeon
6GB Ram DDR4 ECC
3.2 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 6

Bắt đầu từ
1,000,000 VNĐ
1 tháng

3 x CPU Intel Xeon
6GB Ram DDR4 ECC
5 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 7

Bắt đầu từ
1,200,000 VNĐ
1 tháng

4x CPU Intel Xeon
6GB Ram DDR4 ECC
7 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 8

Bắt đầu từ
1,400,000 VNĐ
1 tháng

4x CPU Intel Xeon
8GB Ram DDR4 ECC
10 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 9

Bắt đầu từ
2,000,000 VNĐ
1 tháng

4x CPU Intel Xeon
8GB Ram DDR4 ECC
15 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 10

Bắt đầu từ
2,500,000 VNĐ
1 tháng

6x CPU Intel Xeon
8GB Ram DDR4 ECC
20 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 11

Bắt đầu từ
3,000,000 VNĐ
1 tháng

6x CPU Intel Xeon
12GB Ram DDR4 ECC
25 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 12

Bắt đầu từ
3,500,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
12GB Ram DDR4 ECC
30 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 13

Bắt đầu từ
4,500,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
16GB Ram DDR4 ECC
50 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 14

Bắt đầu từ
5,500,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
24GB Ram DDR4 ECC
80 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 15

Bắt đầu từ
6,000,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
16GB Ram DDR4 ECC
100 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 16

Bắt đầu từ
7,000,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
16GB Ram DDR4 ECC
150 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps

HDD 17

Bắt đầu từ
8,000,000 VNĐ
1 tháng

8x CPU Intel Xeon
16GB Ram DDR4 ECC
200 TB HDD Raid 6
Port mạng 10 Gbps