Mọi gói đều có sẵn

Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Auto backup hàng ngày
Dùng thử 72h miễn phí
Truy cập từ xa qua VNC
Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
Cấu hình tùy chỉnh không giới hạn

Plan 01

Bắt đầu từ
75,000 VNĐ
1 tháng

1 x Intel Platinum 8272CL
1 GB Ram DDR4 ECC
20 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 02

Bắt đầu từ
100,000 VNĐ
1 tháng

1 x Intel Platinum 8272CL
2 GB Ram DDR4 ECC
25 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 03

Bắt đầu từ
140,000 VNĐ
1 tháng

2 x Intel Platinum 8272CL
2 GB Ram DDR4 ECC
25 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 04

Bắt đầu từ
180,000 VNĐ
1 tháng

2 x Intel Platinum 8272CL
4 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 05

Bắt đầu từ
210,000 VNĐ
1 tháng

3 x Intel Platinum 8272CL
3 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 06

Bắt đầu từ
270,000 VNĐ
1 tháng

3 x Intel Platinum 8272CL
6 GB Ram DDR4 ECC
30 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 07

Bắt đầu từ
280,000 VNĐ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
4 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 08

Bắt đầu từ
320,000 VNĐ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
6 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 09

Bắt đầu từ
360,000 VNĐ
1 tháng

4 x Intel Platinum 8272CL
8 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 10

Bắt đầu từ
460,000 VNĐ
1 tháng

6 x Intel Platinum 8272CL
8 GB Ram DDR4 ECC
40 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 11

Bắt đầu từ
540,000 VNĐ
1 tháng

6 x Intel Platinum 8272CL
12 GB Ram DDR4 ECC
50 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 12

Bắt đầu từ
640,000 VNĐ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
12 GB Ram DDR4 ECC
50 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 13

Bắt đầu từ
720,000 VNĐ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
16 GB Ram DDR4 ECC
60 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 14

Bắt đầu từ
880,000 VNĐ
1 tháng

8 x Intel Platinum 8272CL
24 GB Ram DDR4 ECC
70 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 15

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

10 x Intel Platinum 8272CL
20 GB Ram DDR4 ECC
70 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 16

Bắt đầu từ
960,000 VNĐ
1 tháng

12 x Intel Platinum 8272CL
18 GB Ram DDR4 ECC
80 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 17

Bắt đầu từ
1,280,000 VNĐ
1 tháng

16 x Intel Platinum 8272CL
24 GB Ram DDR4 ECC
100 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 18

Bắt đầu từ
1,440,000 VNĐ
1 tháng

16 x Intel Platinum 8272CL
32 GB Ram DDR4 ECC
100 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 19

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

20 x Intel Platinum 8272CL
40 GB Ram DDR4 ECC
120 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 20

Bắt đầu từ
2,480,000 VNĐ
1 tháng

24 x Intel Platinum 8272CL
64 GB Ram DDR4 ECC
150 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 21

Bắt đầu từ
3,520,000 VNĐ
1 tháng

32 x Intel Platinum 8272CL
96 GB Ram DDR4 ECC
180 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 22

Bắt đầu từ
4,960,000 VNĐ
1 tháng

48 x Intel Platinum 8272CL
128 GB Ram DDR4 ECC
200 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 23

Bắt đầu từ
6,400,000 VNĐ
1 tháng

64 x Intel Platinum 8272CL
160 GB Ram DDR4 ECC
250 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro

Plan 24

Bắt đầu từ
9,920,000 VNĐ
1 tháng

96 x Intel Platinum 8272CL
256 GB Ram DDR4 ECC
300 GB SSD NVME
Port mạng 10 Gbps
Auto backup hàng ngày
Firewall Antiddos Pro