Máy chủ R620

2,300,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2 x 2680v2
  RAM: 160 GB RAM DDR3 ECC
  Disk: 3 x 480 GB SSD
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.

Máy chủ R630

Bắt đầu từ
2,100,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU Tùy chỉnh
  RAM: Tùy chỉnh
  Disk: Tùy chỉnh
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.

Fujitsu RX2530 M4

Bắt đầu từ
2,700,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU Tuỳ chỉnh
  RAM: Tùy chỉnh
  Disk: Tùy chỉnh
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.

Máy chủ R640

Bắt đầu từ
5,100,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU Tùy chỉnh
  RAM: Tùy chỉnh
  Disk: Tùy chỉnh
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.

Máy chủ R6525

Bắt đầu từ
6,100,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU Tùy chỉnh
  RAM: Tùy chỉnh
  Disk: Tùy chỉnh
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.

DELL R730 + 1080Ti

Bắt đầu từ
2,400,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU Tùy chỉnh
  RAM: Tùy chỉnh
  Disk: Tùy chỉnh
  Tốc độ mạng: 1 Gbps (VN/QT)
  Thời gian cài đặt: 6 tiếng
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.