FPT Colo Xeon

1,500,000 VNĐ
1 tháng
 • Không gian rack 1U - 4U
  Công suất điện thực dùng: 350w
  Port mạng: 10gbps up to 100gbps
  Địa chỉ mạng: 01 IPv4 và /56 IPv6
  CPU Phù hợp: Intel Xeon E5 v1,v2,v3
  Datacenter: FPT Hà Nội

FPT Colo Gold

1,600,000 VNĐ
1 tháng
 • Không gian rack 1U - 4U
  Công suất điện thực dùng: 400w
  Port mạng: 10gbps up to 100gbps
  Địa chỉ mạng: 01 IPv4 và /56 IPv6
  CPU Phù hợp: Intel Xeon E5 v4, Intel Gold
  Datacenter: FPT Hà Nội

FPT Colo Platinum

2,100,000 VNĐ
1 tháng
 • Không gian rack 1U - 4U
  Công suất điện thực dùng: 650w
  Port mạng: 10gbps up to 100gbps
  Địa chỉ mạng: 01 IPv4 và /56 IPv6
  CPU Phù hợp: Intel Platinum
  Datacenter: FPT Hà Nội

Full Rack FPT

30,000,000 VNĐ
1 tháng
 • Không gian rack 48U
  Công suất điện thực dùng: 6000w
  Port mạng: 10gbps up to 100gbps
  Địa chỉ mạng: 01 IPv4 và /56 IPv6
  CPU Phù hợp: Intel Platinum
  Datacenter: FPT Hà Nội