Server Dell R620

Bắt đầu từ
10,000,000 VNĐ
 • CPU 2 x Intel Xeon E5 2680v2
  RAM: 160 GB RAM DDR3
  Disk: 2 x 480GB SSD
  Tốc độ mạng: 1Gbps
  Bảo hành: 6 tháng
  Onboard RAID
  Liên hệ: 0328812674 nhận ưu đãi ngay

Server Dell R630

Bắt đầu từ
6,500,000 VNĐ
 • CPU 2 x Intel Xeon E5 26xxv3/v4
  RAM: 24 x 32 GB RAM DDR4
  Disk: HDD/SSD/NVME
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Bảo hành: Server 1 năm, Disk 3 năm
  Onboard RAID
  Liên hệ: 0328812674 nhận ưu đãi ngay

Server Dell R640

Bắt đầu từ
36,000,000 VNĐ
 • CPU 2 x Intel Xeon Gold 6133, Platinum 8163, 8272CL
  RAM: 24 x 32 GB RAM DDR4
  Disk: HDD/SSD/NVME
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Bảo hành: Server 1 năm, Disk 3 năm
  Onboard RAID
  Liên hệ: 0328812674 nhận ưu đãi ngay

Server Dell R6525

Bắt đầu từ
41,000,000 VNĐ
 • CPU 2 x AMD EYPC 7452, 7h12, 7763
  RAM: 24 x 32 GB RAM DDR4
  Disk: HDD/SSD/NVME
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Bảo hành: Server 1 năm, Disk 3 năm
  Onboard RAID
  Liên hệ: 0328812674 nhận ưu đãi ngay

Server Fujitsu RX2530 M4

Bắt đầu từ
9,000,000 VNĐ
 • CPU 2 x Intel Xeon Gold 6133, Platinum 8163, 8272CL
  RAM: 32 GB RAM DDR4
  Disk: HDD/SSD/NVME
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Bảo hành: Server 1 năm, Disk 3 năm
  Onboard RAID
  Liên hệ: 0328812674 nhận ưu đãi ngay