Gói 5 Proxy

200,000 đ/mo

Gói 5 Proxy IPv4 riêng
Có sẳn nhiều Quốc Gia
Chuẩn Http(s)
Băng thông không giới hạn
Tốc độ mạng 200mbs
Gia hạn vỉnh viển

Gói 30 Proxy

1,050,000 đ/mo

Gói 30 Proxy IPv4 riêng
Có sẳn nhiều Quốc Gia
Chuẩn Http(s)
Băng thông không giới hạn
Tốc độ mạng 200mbs
Gia hạn vỉnh viển

Gói 100 Proxy

3,000,000 đ/mo

Gói 100 Proxy IPv4 riêng
Có sẳn nhiều Quốc Gia
Chuẩn Http(s)
Băng thông không giới hạn
Tốc độ mạng 200mbs
Gia hạn vỉnh viển