VPS 20 GB

90,000 đ/mo
 • Cpu 1 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 1 GB DDR4
 • Disk 20 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 25 GB

120,000 đ/mo
 • Cpu 1 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 2 GB DDR4
 • Disk 25 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 30 GB

170,000 đ/mo
 • Cpu 2 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 2 GB DDR4
 • Disk 30 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 40 GB

200,000 đ/mo
 • Cpu 2 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 4 GB DDR4
 • Disk 40 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 300mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS - 2 - 4 - 60

250,000 đ/mo
 • Cpu 2 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 4 GB DDR4
 • Disk 60 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 300mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 50 GB

300,000 đ/mo
 • Cpu 3 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 6 GB DDR4
 • Disk 50 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 300mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 70 GB

600,000 đ/mo
 • Cpu 4 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 8 GB DDR4
 • Disk 70 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 400mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 100 GB

700,000 đ/mo
 • Cpu 6 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 16 GB DDR4
 • Disk 100 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 500mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 150 GB

800,000 đ/mo
 • Cpu 8 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 16 GB DDR4
 • Disk 150 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 500mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 200 GB

1,600,000 đ/mo
 • Cpu 16 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 32 GB DDR4
 • Disk 200 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 1000mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS 60 GB

320,000 đ/mo
 • Cpu 4 x E5 2680v3 ( 2.5 ghz )
 • Ram 4 GB DDR4
 • Disk 60 GB SSD
 • Backup miễn phí
 • Tốc độ mạng 400mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn