VPS HN 1 GB

90,000 đ/mo
 • Cpu 1 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 1 Gb DDR4
 • Disk 20 GB SSD
 • Bandwith 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 2 GB

120,000 đ/mo
 • Cpu 1 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 2 Gb DDR4
 • Disk 25 GB SSD
 • Bandwith 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 3 GB

170,000 đ/mo
 • Cpu 2 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 2 Gb DDR4
 • Disk 30 GB SSD
 • Bandwith 200mbs

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 4 GB

200,000 đ/mo
 • Cpu 2 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 4 Gb DDR4
 • Disk 40 GB SSD
 • Bandwith 300mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 6 GB

300,000 đ/mo
 • Cpu 3 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 6 Gb DDR4
 • Disk 50 GB SSD
 • Bandwith 300mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 8 GB

400,000 đ/mo
 • Cpu 4 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 8 Gb DDR4
 • Disk 70 GB SSD
 • Bandwith 400mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

VPS HN 16 GB

700,000 đ/mo
 • Cpu 6 x vCPU Xeon E5 v3
 • Ram 16 Gb DDR4
 • Disk 100 GB SSD
 • Bandwith 500mbs

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn