Drive Hard 500 GB

200,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 1 Core E5 2696v3
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 500 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 1000 GB

300,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 2 Core E5 2696v3
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 1000 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 1500 GB

400,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 3 Core E5 2696v3
  RAM: 3 GB DDR4
  Disk: 1500 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 2000 GB

500,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 2000 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 3000 GB

600,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 3000 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 5 TB

700,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 5000 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 7 TB

800,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 7000 GB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 10 TB

900,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 10 TB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 13 TB

999,999 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 13 TB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 20 TB

1,200,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 20 TB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 27 TB

1,400,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 4 Core E5 2696v3
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 27 TB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.

Drive Hard 50 TB

2,000,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU: 6 Core E5 2696v3
  RAM: 6 GB DDR4
  Disk: 50 TB HDD - RAID 5
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IPv4.